Trevisan, Filippo, University of Glasgow, United Kingdom